Skoči do sadržaja
Pojmovi u osiguranju
Pojmovi u osiguranju

1. Ko je ugovarač osiguranja?

Lice koje je zaključilo ugovor o osiguranju. Ugovarač osiguranja je lice koje plaća premiju i pripadaju mu sva prava i obaveze iz ugovora o osiguranju života.

2. Ko je osiguranik?

Lice čiji je život osiguran.

3. Ko je korisnik osiguranja?

Lice koje u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu iz osiguranja.

4. Koje su prednosti osiguranja života?

- Osiguranje života je osiguranje koje pruža pokriće za slučaj prirodne smrti (smrt zbog bolesti) i smrti zbog posljedica nesrećnog slučaja.
- Ugovarač osiguranja uplatom premije osiguranja života stiče pravo na pripadajući udio u dobiti.
- Po isteku trajanja osiguranja ugovarač može da odabere način isplate naknade. Isplata je moguća odjednom ili putem rente (mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje).

5. Koji je postupak za ugovaranje osiguranja života?

Budući ugovarač osiguranja popunjava ponudu za zaključenje ugovora o osiguranju života. Ako GRAWE u roku od 8 dana ne odbije ponudu za osiguranje, a ponuda ne odstupa od Opštih uslova osiguranja, ugovor se smatra zaključenim onog dana kada ponuda dospije u GRAWE. Osiguravajuće pokriće po polisi počinje danom dospjeća ponude u GRAWE, ali ne prije dana koji je na ponudi naveden kao početak osiguranja. GRAWE za zaključeni ugovor o osiguranju izrađuje polisu i šalje na adresu ugovarača osiguranja. Ponuda, polisa, opšti i posebni uslovi osiguranja čine sastavni dio ugovora o osiguranju.

6. Ko sve može da zaključi osiguranje života?

Ugovarač osiguranja života može biti punoljetno fizičko lice koje ima poslovnu sposobnost zaključenja ugovora, a osiguranik može biti lice koje je navršilo najmanje 15 godina života.

7. Da li je moguće dobiti predujam po polisi osiguranja života? U kom iznosu i u kom trenutku?

Predujam je mogućnost da se ugovaraču osiguranja najranije po isteku treće godine trajanja osiguranja isplati novčani iznos u visini 80% otkupne vrijednosti polise uz uslov da je otkupna vrijednost veća od 1000 €. Godišnja kamata na odobreni iznos je trenutno 6,5%, a uplaćuje se uz premiju osiguranja.
Povrat predujma nije vremenski ograničen a ugovarač, pozajmljeni novac može da vrati odjednom ili iz više rata po sopstvenom izboru.

8. Koliko iznosi najniža godišnja premija i koji su načini plaćanja premije?

Najniža godišnja premija za polisu osiguranja života kod GRAWE a.d. Podgorica iznosi 250 € godišnje. Premija za životno osiguranje može da se plaća u više rata:

- godišnje plaćanje od 250 do 349 €
- polugodišnje plaćanje od 350 do 549 € sa doplatom od 2% na ukupnu premiju
- tromjesečno plaćanje od 550 € i više sa doplatom od 4% na ukupnu premiju.

9. Na koji period se može ugovoriti osiguranje života?

Osiguranje života moguće je zaključiti najmanje na 10 godina, a najviše na 40 godina.
Gornja starosna granica isteka osiguranja je u 75. godini starosti osiguranika.

10. Šta je to osigurana suma?

To je iznos na koji je osiguranik osiguran, odnosno predstavlja visinu osiguravajućeg pokrića.

11. Šta je to očekivana dobit i kada počinje da se pripisuje?

Dobit se dobija kao prosječni donos ulaganja matematičke rezerve osiguranja života. Dobit je očekivana jer se ne mogu sa potpunom sigurnošću predvidjeti buduća kretanja kamatnih stopa. Zato govorimo o očekivanoj a ne zagarantovanoj dobiti. Udio u dobiti se pripisuje na kraju svake osiguravajuće godine, a najranije nakon druge godine od početka trajanja osiguranja. Ugovarači osiguranja se pisanim putem obavještavaju o visini pripisane dobiti. Dobit se ne pripisuje na dodatna osiguranja (dodatno osiguranje od nesrećnog slučaja za slučaj trajne invalidnosti, dodatno osiguranje nesrećnog slučaja za slučaj smrti, dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za vrijeme radne nesposobnosti).

12. Šta se događa sa polisom kada ugovarač ne može da uplati premiju?

Ako je od početka osiguranja protekla jedna desetina ugovorenog trajanja, polisa će biti automatski kapitalizovana odnosno oslobođena plaćanja daljih premija. Ugovaraču osiguranja se tada određuje nova, manja osigurana suma na koju je osiguranik osiguran za vrijeme dok ne plaća premiju. Ugovarač osiguranja može kad hoće da nastavi sa plaćanjem premije uz podnošenje pisanog zahtjeva i dokaza o uplati premije. Osigurana suma preinačena u sumu oslobođenu plaćanja premije ne smije biti manja od 230 €.
Ako je od početka osiguranja proteklo manje od jedne desetine ugovorenog trajanja, a ugovarač osiguranja nije platio dospjelu premiju u roku od 30 dana od prijema druge opomene, ugovor o osiguranju će biti raskinut odnosno storniran. Raskidom prestaje osiguravajuće pokriće. Ako ugovarač osiguranja želi da nastavi sa plaćanjem premije, poslije storniranja polise, on to može učiniti u roku od godinu dana od dana sa kojim je ugovor raskinut. Ugovarač je tada obavezan da pisanim zahtjevom zatraži reaktiviranje polise i da izmiri zaostalu i buduću obavezu plaćanja premije. Takođe u pisanom zahtjevu ugovarač osiguranja mora da da izjavu o trenutnom zdravstvenom stanju i da se za vrijeme dok je polisa bila stornirana nije dogodio osigurani slučaj.

13. Da li mogu da se promijene korisnici po polisi?

Ugovarač osiguranja može u svakom trenutku da izvrši promjenu korisnika osiguranja uz podnošenje pisanog zahtjeva.

14. Šta se događa sa polisom kada se prije vremena raskida ugovor o osiguranju života?

Ako ugovarač osiguranja na poziv GRAWE-a ne plati dospjelu premiju osiguranja, niti to učini koje drugo zainteresovano lice, GRAWE ima pravo da u preporučenom pismu upozori ugovarača osiguranja na pravne posljedice takvog ponašanja, i da u roku određenom u tom pismu zahtijeva od ugovarača osiguranja da plati neplaćeni iznos premije osiguranja, troškove opominjanja i poštarinu.

U slučaju da ugovarač osiguranja u roku određenom u tom pismu ne plati označena dugovanja slijedi:
- ako dospjela premija osiguranja ne bude plaćena do kraja meseca u kojem je istekla desetina ugovorenog trajanja plaćanja premije osiguranja, ili ako je osiguranje zaključeno na više od 30 (trideset) godina, a premija osiguranja za tri godine još nije plaćena, GRAWE ima pravo da raskine ugovor.
- ako su plaćene premije osiguranja za najmanje 3 (tri) godine trajanja osiguranja ugovarač osiguranja može da otkupi osiguranje.
- ako premija osiguranja nije plaćena na dan ugovorenog dospjeća premije, a pod uslovom da je premija osiguranja plaćena za desetinu ugovorenog roka plaćanja premije, ili ako je osiguranje zaključeno na više od trideset (30) godina a premija osiguranja plaćena za prve tri godine, ugovarač osiguranja ima pravo da redukuje ugovor o osiguranju u osiguranje oslobođeno plaćanja premije (kapitalizacija).
Raskid ugovora smatraće se nevažećim ako ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od prijema preporučenog pisma GRAWE-u plati sve zaostale premije osiguranja, kamate i troškove, a pod uslovom da osiguranik nije umro. Neplaćene premije mogu se platiti pod istim uslovima i po isteku navedenog roka, ali najduže u roku od godinu dana od prvog dospjeća premije osiguranja.

 

15. Koji je postupak za otkup polise osiguranja života?

Ugovarač osiguranja je u obavezi da GRAWE-u dostavi:
- pisani zahtjev za otkup polise sa navedenim brojem računa na koji će se izvršiti isplata otkupne vrijednosti i
- original polisu osiguranja.

16. Šta je indeksacija polise osiguranja života?

Prilagođavanje osiguranih suma ili »indeksacija« može da se ugovori kada je osigurana suma 3.500 € ili više za programe osiguranja G1, Super G3 i G5S. Osigurana suma se mijenja u skladu sa Posebnim uslovima za prilagođavanje osiguranih suma ako je porast troškova života veći od 5%. Povećanjem osigurane sume vrši se i povećanje premije osiguranja za naredni period trajanja ugovora o osiguranju. Prilagođavanje osiguranih suma se ne vrši pet godina prije isteka trajanja ugovora o osiguranju i kada je osiguranje oslobođeno plaćanja premije (kapitalizacija).
 
U programu osiguranja Safe Life može da se ugovori fiksni indeks, čime se osigurana suma povećava 2% godišnje. Takođe se povećanjem osigurane sume vrši i povećanje premije osiguranja za naredni period trajanja ugovora o osiguranju. Prilagođavanje osiguranih suma se ne vrši pet godina prije isteka trajanja ugovora o osiguranju i kada je osiguranje oslobođeno plaćanja premije (kapitalizacija).
 
Kada se ugovarač odluči za fiksni indeks, osigurana suma svo vrijeme trajanja osiguranja raste osim pet godina prije isteka trajanja ugovora o osiguranja. To znači da ugovarač može da počne osiguranje sa nižim iznosom godišnje premije osiguranja, koja se zatim sa godinama povećava, tako da po isteku trajanja osiguranja dobija znatno veću osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti nego što bi to bilo moguće na početku osiguranja sa ugovorenom godišnjom premijom osiguranja.

17. Koje su promjene moguće na polisi i kad ih je moguće izvršiti?

Sljedeće promjene su moguće u toku osiguravajuće godine:
 - promjena adrese ugovarača ili osiguranika,
 - promjena naziva ulice,
 - promjena korisnika osiguranja,
 - promjena prezimena ugovarača ili osiguranika i
 - promjena zanimanja (detaljnije objašnjeno u pitanju broj 19).
 
Sljedeće promjene su moguće po isteku trajanja osiguravajuće godine:
 - smanjenje ili povećanje premije,
 - promjena broja rata za uplatu godišnje premije i
 - sklapanje dodatnog osiguranja ili prekid ugovora o dodatnom osiguranju od posljedica nesrećnog slučaja.
 
Sve navedene promjene su moguće samo ako ih ugovarač osiguranja traži u pisanom obliku. Zahtjev za promjenu mora da bude potpisan od strane ugovarača.

18. Imam vinkuliranu polisu u korist banke. Mogu li da smanjim visinu premije?

Kod vinkuliranih polisa u korist banke moguće je smanjiti premiju, ali nova osigurana suma ne smije da bude manja od iznosa vinkulirane sume osiguranja.

19. Promijenio sam zanimanje. Da li je potrebno da tu promjenu prijavim GRAWE-u?

Svaku promjenu zanimanja potrebno je u pisanom obliku dostaviti GRAWE-u zbog procjene eventualnog povećanja ili smanjenja rizika.

20. Strani sam državljanin. Mogu li da zaključim osiguranje života u GRAWE-u?

Strani državljani mogu zaključiti ugovore po svim programima osiguranja života koje nudi GRAWE osiguranje a.d. Podgorica, osim ako u državi tog stranog državljanina ne postoji GRAWE.

21. Koja dokumentacija mora da se pošalje kod nastupanja smrtnog slučaja?

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu naknade GRAWE-u je potrebno da se dostave sljedeća dokumenta:
 - službeni izvod iz knjige umrlih i
 - opširno uvjerenje ljekara koji je poslednji liječio umrlog, a ako umrli nije bio liječen, tada neko drugo ljekarsko ili službeno uvjerenje. U uvjerenju obavezno treba da budu navedeni uzrok smrti, početak i tok bolesti koja je izazvala smrt i pobliže okolnosti pod kojima je smrt nastupila.
 
GRAWE može da zahtijeva druge potrebne dokaze ili sam da pokrene postupak za utvrđivanje istinitosti štetnog događaja. Postupak smije da se odnosi samo na vrijeme prije podnošenja ponude, prve tri godine nakon podnošenja ponude i jednu godinu prije nastupanja smrti. GRAWE može da zahtijeva ovjeru potpisom svih potrebnih dokaza i priznanica o prijemu naknade. Troškove koji nastanu snosi lice koje GRAWE-u dostavi zahtjev za naknadu. Troškovi koji nastanu usljed istrage i prikupljanja dokaznog materijala koji nisu neophodni za razjašnjavanje početka, toka smrtonosne bolesti i okolnosti pod kojima je smrt nastupila, snosi GRAWE.

tj. osiguranje vozila, konsultant