Skoči do sadržaja
MJEŠOVITO OSIGURANJE
G1 tarifa

Mješovito osiguranje za slučaj smrti i doživljenja (isteka polise) sa plaćanjem premije sve vrijeme trajanja osiguranja ili skraćenim trajanjem plaćanja premije.

Ovaj program osiguranja podrazumijeva pokriće u slučaju nastanka osiguranog slučaja koje je uvjek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.

Na isteku polise Osiguraniku (ili osobi koja je određena ugovorom) pripada cijela osigurana suma uvećana za pripadajuću dobit.

U slučaju prirodne smrti Osiguranika u toku trajanja ugovora, Korisnici dobijaju jednu cijelu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti pripisanoj do tog trenutka, dok u slučaju smrti usljed nezgode Korisnici dobijaju još jednu dodatnu jednaku osiguranu sumu, ukupno pune dvije, sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

Osiguranje se sklapa na minimalan period od 10 godina, a maksimalan 25 godina trajanja, uz minimalnu godišnju premiju od 250 EURA.

Prednosti G1 programa su:

  • Finansijska zaštita porodice u slučaju smrti Osiguranika
  • Sigurno ulaganje za budućnost
  • Pravo na učešće u dobiti
tj. osiguranje vozila, konsultant