Skoči do sadržaja
MJEŠOVITO OSIGURANJE
Tarifa G5S

Mješovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja sa stepenasto rastućom osiguranom sumom za slučaj smrti, sa obračunom pripadajuće dobiti i sa plaćanjem premije sve vrijeme trajanja osiguranja ili skraćenim trajanjem plaćanja premije.

 

Ovaj program životnog osiguranja namijenjen licima koja zbog zdravstvenog stanja ne mogu da se osiguraju po nekoj drugoj tarifi životnog osiguranja, a žele i mogu da štede.

Za razliku od mnogih tarifa ne postoji doplata na premiju za životno osiguranje za bavljenje rizičnim zanimanjima ili hobijima.

Ugovorena osigurana suma se isplaćuje isključivo po isteku trajanja osiguranja, uvećana za pripradajuću dobiti.

U slučaju prirodne smrti osiguranika Korisnicima se isplaćuje dio ugovorene osigurane sume, uvećan za priradajuću dobit do toga trenutka.

U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, Korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu za smrt kao posljedicu nesrećnog slučaja, dio osigurane sume osiguranja života i pripadajuću dobit do tog trenutka.

Prednosti G5S programa su:

  • Finansijska zaštita porodice u slučaju smrti Osiguranika
  • Sigurno ulaganje za budućnost
  • Pravo na učešće u dobiti
tj. osiguranje vozila, konsultant