Skoči do sadržaja
MJEŠOVITO OSIGURANJE
G3 tarifa

Mješovito osiguranje zaključeno sa tačno određenim rokom isplate sa plaćanjem premije sve vrijeme trajanja osiguranja ili skraćenim trajanjem plaćanja premije.

Kod ovog programa osiguranja ne postoji puno pokriće tokom cijelog trajanja osiguranja.

U slučaju doživljenja (isteka polise) osiguranja, Osiguraniku (ili osobi koja je određena ugovorom) pripada jednu cijela ugovorena osigurana suma uvećanu za pripadajuću dobit.

U slučaju prirodne smrti Osiguranika u toku trajanja ugovora, Korisnici osiguranja dobijaju dio osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka, ili mogu odlučiti da polisu ostave, bez podizanja novca, do isteka trajanja kad će im biti isplaćena puna osigurana suma.

U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu, dio osigurane sume i pripadajuću dobit do tog trenutka.

Osiguranje se sklapa na minimalan period od 10 godina, a maksimalan 25 godina trajanja, uz minimalnu godišnju premiju od 250 EURA.

Prednosti  G3 programa su:

  • Finansijska zaštita porodice u slučaju smrti Osiguranika
  • Sigurno ulaganje za budućnost
  • Pravo na učešće u dobiti
tj. osiguranje vozila, konsultant