Skoči do sadržaja
Obavještenje o sazivanju Redovne skupštine akcionara

Na osnovu člana 135. Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 65/20) i Statuta GRAWE osiguranja a.d. Podgorica, Odbor direktora Društva „GRAWE osiguranje a.d. Podgorica“ saziva

XXXIII  REDOVNU SJEDNICU

SKUPŠTINE  AKCIONARA GRAWE OSIGURANJA A.D. PODGORICA

 

Sjednica će se održati 17.03.2021. godine sa početkom rada u 9.15 časova, elektronskim putem, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, putem dvosmjerne komunikacije kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, Sekretara sjednice Skupštine i ovlašćenog akcionara od strane Skupštine Društva za potpis Zapisnika sjednice;
 2. Usvajanje zapisnika sa XXXII sjednice Skupštine održane 18.03.2020. godine;
 3. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 4. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara na izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 5. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza za 2020. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;
 6. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora;
 7. Donošenje Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
 8. Usvajanje izjava o nepromijenjenosti podataka članova Odbora direktora;
 9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora;
 10. Usvajanje Politike naknade za rad u Odboru direktora;
 11. Usvajanje Godišnjeg izvještaja interne revizije za 2020. godinu;
 12. Usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu;
 13. Usvajanje Izvještaja menadžmenta za 2020. godinu;
 14. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2020. godinu;
 15. Donošenje Odluke o o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu;
 16. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta;
 17. Upoznavanje Akcionara o sprovođenju Odluke o isplati dijela profita akcionaru br.13/2020;
 18. Donošenje Odluke o isplati dijela profita akcionaru;
 19. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara;
 20. Razno.

 

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara staviće se na uvid akcionaru počev od 1.3.2021. godine, u sjedištu Društva, na adresi Bulevar Ivana Crnojevića 62/1, u vremenu od 8.00h do 13h svakog radnog dana. Materijali će takođe biti i poslati elektronskom poštom.

Informacije o održavanju sjednice Skupštine akcionara biće objavljene na sajtu www.grawe.me

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

 

dipl ing i dipl.ecc Marko Mikić

tj. osiguranje vozila, konsultant